Prekių pardavimo bei prekių ir pinigų grąžinimo politika

PREKIPARDAVIMO BEI PREKIIR PINIGGRĄŽINIMO POLITIKA

1. Bendra informacija
1.1.
i grąžinimo politika nustato slygas ir procedras, susijusias su prekigrąžinimu ir grąžinimo praymais markinlielektroninje parduotuvje DesignedByMe.lt.
1.2. Mar
kinlielektroninparduotuvDesignedByMe.lt (toliau vadinama – „Svetain“) yra MB Designed By Me LT, j. a. k. 306666898, internetinplatforma, kurioje parduodami markinliai ir kitos preks.

2. Grąžinimo slygos dl individualaus spausdinimo
2.1.Atkreipkite d
mes, kad kiekvienas produktas yra spausdinamas individualiai pagal jsusakym. Todl praome atsakingai ir kruopščiai pasirinkti tinkamdydpagal msdydilentel, nes mes prekinesandliuojame, o gaminame prekes pagal Jsindividualiai pateiktusakym. Jei pasirinktas dydis ar dizainas neatitiks jslkesi, tiktina, mums bus sudtinga tokgaminparduoti kitam klientui ir dl to patirsime nuostoli.
2.2. Prek
s gali bti grąžinamos dl spausdinimo klaidos, broko, ar audinio paeidim, paeidimsiuntimo metu bei dl netinkamo dydio taip pat kitais atvejais, kai per 14 diennuo preks gavimo dienos atsisakote sutarties.

3. Grąžinimo slygos
3.1. Jei pageidaujate gr
ąžinti sigytas prekes, turite pateikti laisvos formos grąžinimo praym, informuojant mus el. patu: info@DesignedByMe.lt, laikydamiesi islyg:
a) gr
ąžinimo praymturite pateikti per 30 diennuo prekigavimo momento arba per 14 diennuo prekigavimo momento, jei grąžinimo praymas teikiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio pagrindu, kai atsisakoma sutarties;
b) prek
s turi bti nedvtos, nesugadintos, originalioje bklje ir su originaliu pakavimu;
3.2. Pra
ome susisiekti su mumis, jei turite klausimdl konkreiprekigrąžinimo galimybi: info@DesignedByMe.lt
3.3. Ne v
liau kaip per keturiolika diennuo tos dienos, kuriinformavote apie sutarties atsisakym, grąžinsime visas mums sumoktas sumas, skaitant Jsapmoktas prekipristatymo ilaidas. Grąžinimatliksime naudodami tokias paias mokjimo priemones, kokias Js naudojote pradinei operacijai, nebent Js aikiai sutikote su kitu bdu; bet kuriuo atveju Js netursite mokti jokisu tokiu grąžinimu susijusimokesi. Piniggrąžinimgalime sulaikyti, iki kol atgausime prekes arba Js pateiksite prekigrąžinimo rodym.

3.4. Tais atvejais, kai individualiai usisakote msasortimente nesaniprekarba usakote individualdizain, preknegali bti grąžinama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio pagrindu, kadangi bus laikoma, kad prekusakyta pagal vartotojo individualius poreikius.

3.5. Js nedelsdami ir ne vliau kaip per keturiolika diennuo praneimo apie sutarties atsisakympateikimo dienos turite isisti arba perduoti prekes mums.

4. Grąžinimo bdai
4.1. Po gr
ąžinimo praymo pateikimo, tursite galimybpasirinkti vieniš šigrąžinimo bd:
a) Gr
ąžiname Jssumoktpinigsum;
b) I
siuniame Jums kitpatinkaniprek, atitinkanijslkesius.
4.2. Gr
ąžinant prekJums tenka tik tiesiogins prekigrąžinimo ilaidos.

5. Garantija
5.1. Pirk
jas reikalavimus dl daikto trkumgali pareikti per protingtermin, bet ne vliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos. Terminas reikalavimams dl prekitrkumpareikti skaiiuojamas nuo prekių įteikimo Pirkjui dienos
5.2. Pirk
jas dl netinkamos kokybs preks per statyme numatytdviejmetlaikotarpturi teisreikalauti, kad btutikrinta tinkama preks kokyb, proporcingai sumainta preks kaina, arba vienaalikai nutraukti pirkimo-pardavimo sutart.
5.3. Apie prek
s kokybs reikalavimneatitiktpirkjas privalo praneti pardavjui ne vliau kaip per tris mnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.

6. Galutins nuostatos
6.1.
i grąžinimo politika yra sigaliojusi nuo jos paskelbimo Svetainje momento ir galioja kartu su Paslaugteikimo slygomis.
6.2. Mes pasiliekame teis
bet kada pakeisti grąžinimo politik, pranedami apie tai Svetainje.
6.3. Pra
ym/skunddl msinterneto parduotuvje sigytos preks ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojteisiapsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainje www.vvtat.lt (taip pat Valstybins vartotojteisiapsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar upildyti praymo formEGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojteisiinformacinje sistemoje (VTIS).